12 %
قیمت اصلی ۳۵۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱۲۰۰ تومان است.
9 %
قیمت اصلی ۱۲۸۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۷۰۰۰ تومان است.
0 %
قیمت اصلی ۵۵۹۶۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵۹۵۴ تومان است.
11 %
قیمت اصلی ۷۲۲۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۴۰۰۰۰ تومان است.
25 %
قیمت اصلی ۲۳۴۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵۰۰۰ تومان است.
45 %
قیمت اصلی ۸۳۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۵۰۰ تومان است.